Tính toán lượng sơn

Tính toán lượng sơn

Chú ý: Sử dụng dấu "," để phân biệt hàng thập phân

Diện tích các bức tường - m²

Trừ diện tích không sơn (Cửa sổ, cửa chính,…) - m²

Trần nhà (nếu có) - m²

Kết quả

Tường cần sơn - m²

Trần cần sơn - m²