Hỗ trợ kỹ thuật

Bộ phận kỹ thuật.

(0251) 3937.977
sonhaiau@hcm.vnn.vn

Phòng Kinh Doanh

Bộ phận kinh doanh

 (0283) 5127.034 hoặc (0251) 8836.503

sonhaiau@hcm.vnn.vn

Phòng Kế Toán

Hỗ trợ kế toán

(0251) 3937.831
sonhaiau@hcm.vnn.vn

0984926926