THÔNG TIN DỰ ÁN

Loại dự án Công nghiệp
Địa chỉ Hạ Long
Thời gian bắt đầu August 2008
Hoàn thành Nov 2008
Trị giá dự án
Các dự án khác
0984926926